Ga naar de inhoud

Leerling in Beeld toets oefenen

Leerling in Beeld is een manier om de ontwikkeling van kinderen op school te volgen en bij te houden. Het is een leerlingvolgsysteem en bestaat uit een administratiesysteem en toetsen. Omdat Leerling in Beeld erg belangrijk is, vertellen we je er graag meer over.

Je leest hier:

Wat is Leerling in Beeld?

Leerling in Beeld (LiB) is een leerlingvolgsysteem. Dat betekent dat het leerlingen volgt tijdens hun ontwikkeling op de basisschool. Twee keer per jaar nemen leerkrachten bij kinderen vanaf groep 3 LiB-toetsen af. Die worden vervolgens verzameld en geanalyseerd. De informatie die uit deze analyses komt kan weer gebruikt worden om kinderen verder te helpen in de klas. Daarover lees je meer bij Resultaten en analyse.

LiB is de directe opvolger van het Cito 3.0.-leerlingvolgsysteem. In de wandelgangen wordt het dan ook wel Cito 4.0 genoemd.

Waarom Leerling in Beeld?

De reden dat veel scholen LiB kiezen en gebruiken is omdat deze goed samengaat met andere lesmethoden en ook de uiteindelijke Eindtoets van groep 8: de Doorstroomtoets.

Het idee achter het leerlingvolgysteem zelf is dat het leerkrachten veel werk bespaart als de informatie elektronisch geanalyseerd en bewaard wordt. Gegevens kunnen namelijk snel met elkaar worden vergeleken en dat leidt ook tot sneller handelen in de klas.

Hoe werkt Leerling in Beeld?

Voordat er gegevens zijn, moeten er toetsen worden afgenomen. Die toetsen vinden twee keer per jaar plaats: Midden (januari) en Eind (juni). De termen Midden en Eind slaan op het moment in een schooljaar (van september tot en met juli) waarop ze worden afgenomen.

Direct na de afname van de toetsen worden de antwoorden verzameld. Indien de school voor een digitale toets gaat, gebeurt dit automatisch, bij een papieren afname moet de leerkracht de cijfers zelf invoeren.

De analyses zijn vervolgens te trekken uit de gegevens in het programma dat bij LiB hoort: het leerlingvolgsysteem. Hieruit blijkt op welke vaardigheden de klas in zijn geheel uitval vertoont of waar slechts enkele individuele kinderen nog moeite mee hebben. Op basis daarvan kan de leerkracht plannen maken om de kinderen nog beter te helpen.

Toetsen van Leerling in Beeld

De toetsen van Leerling in Beeld zijn zeer uiteenlopend, maar toch samen te vatten in drie hoofdtoetsen. Namelijk:

  • Taalverzorging
  • (Begrijpend) lezen
  • Rekenen

Taalverzorging

Onder Taalverzorging valt voornamelijk het vak spelling. Het gaat hier om het op de juiste manier schrijven van woorden uit categorieën. Later, in de bovenbouw, komt hier werkwoordspelling bij. Ook wordt er dan getoetst op interpunctie (een juist gebruik van leestekens en hoofdletters).

(Begrijpend) lezen

De bekende AVI- en DMT-toetsen (drie-minuten-toets) zijn ook aanwezig in het Leerling in Beeld toetspakket. Hiermee krijgt de leerkracht vanaf groep 3 direct goed zicht op het technisch lezen van de leerlingen. Ook komt begrijpend lezen aan bod. Hierbij gaat het verder dan alleen technisch lezen, want leerlingen moeten nu ook inhoudelijk antwoord kunnen geven op vragen over de gelezen teksten. Tevens moeten ze een tekst kunnen ontleden door signaalwoorden en verwijswoorden juist te interpreteren. Ook zijn er invulopdrachten en worden er vragen gesteld over de inhoud van de tekst.

Rekenen

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 wordt rekenen vol op getoetst. Het gaat hierbij om een opbouwende lijn van alle vaardigheden die vanaf groep 3 tot en met in groep 8 worden aangeleerd. Denk aan rekenen met kleine en grote getallen, de getallenlijn, vermenigvuldigen, delen en rekenen met breuken, procenten en kommagetallen. Elk onderdeel van rekenen komt voorbij en wordt op de LiB-toets getoetst.

Resultaten en analyse

Wanneer de LiB-toetsen gemaakt zijn, worden de toetsen nagekeken door de leerkracht of door de computer. De resultaten worden gedeeld en kunnen worden gebruikt om tot een analyse te komen. Die analyse helpt de leerkracht dan weer om gerichter les te geven op wat de kinderen nog niet beheersen.

De analyse kan ook helpen om ouders bijles te adviseren of een kind extra te laten oefenen met stof die nog niet voldoende beheerst wordt.

Resultaten en analyse van de toetsen van Leerling in Beeld

Schooladvies

Niet onbelangrijk is het schooladvies. Dit is het advies dat kinderen aan het einde van de basisschool krijgen en dat aangeeft welk niveau middelbare school geschikt wordt geacht voor ze. Op basis van de LiB-toetsen geven de meeste scholen in groep 7 al een voorlopig advies. Dit wordt dan in groep 8 bevestigd en kan enkel nog door de Doorstroomtoets worden verhoogd.

Per niveau vervolgonderwijs is een bepaalde score op de LiB-toetsen nodig.

Wat moet je scoren voor vmbo?

Voor vmbo basis scoor je gemiddeld een V op elke toets. Voor een vmbo kader advies scoor je gemiddeld een IV op elke toets.

Wat moet je scoren voor tl?

Voor een advies vmbo tl scoor je gemiddeld een III op elke toets. Ook heb je een sterke huiswerkattitude en goede werkhouding.

Wat moet je scoren voor mavo?

Voor een advies mavo scoor je gemiddeld een III op elke toets. Je hebt tevens een goede werkhouding en goede huiswerkattitude.

Wat moet je scoren voor havo?

Voor een advies havo scoor je gemiddeld een II op elke toets. Hierbij wordt ook gelet op je werkhouding en huiswerkattitude. Begrijpend lezen en rekenen moeten een II-score zijn geweest op de afgelopen toetsen.

Wat moet je scoren voor vwo?

Voor een advies vwo scoor je gemiddeld een I op elke toets. Ook hier zijn werkhouding en huiswerkattitude medebepalend. Begrijpend lezen en rekenen zijn vakken waarop je sowieso een I moet hebben gescoord.

Oefenen voor de LiB-toetsen

Omdat de LiB-toetsen door veel kinderen moeilijk worden gevonden en er veel uitval is op scholen, zoeken veel ouders naar manieren om zelf hun kinderen te kunnen voorbereiden op de toetsen van Leerling in Beeld.

Om kinderen goed voor te bereiden is het belangrijk over goede oefenboeken te beschikken. Een goed oefenboek bootst de stof van de toetsen zo goed mogelijk na, maar geeft kinderen ook de gelegenheid de vraagstelling onder de knie te krijgen.

LiBtoetsoefenen.nl heeft samen met onderwijsprofessionals een reeks oefenboeken opgesteld. Deze oefenboeken hebben goede recensies en worden door veel ouders gebruikt om te voorkomen dat hun kinderen achterstanden oplopen of volledig uitvallen. Zeker met de huidige situatie in het Nederlandse basisonderwijs vinden veel ouders dit geen overbodige luxe.

LiB oefenboeken

Onze Leerling in Beeld oefenboeken zijn volledig en compleet. Ze bevatten alle lesstof die in een laarjaar aan bod komt op de toetsen en die meeweegt met het uiteindelijke schooladvies.

Dat betekent:

  • Ruim 700 unieke opgaven pet leerjaar (dat is bijna drie keer meer dan de inhoud op de toets zelfs);
  • Afwisseling in moeilijkheidsgraad, zodat er voor iedereen succeservaringen zullen zijn;
  • De beste oefeningen, opgesteld door enthousiaste leerkrachten die weten wat er speelt in hun leerjaar;
  • Leuke en unieke teksten voor begrijpend lezen, waardoor de vaardigheden van dit vak een sprong zullen laten zien;
  • Vol op aandacht voor spelling (en werkwoordspelling en interpunctie in de hogere groepen);
  • Inclusief antwoorden voor ouders, zodat nakijken bijna geen moeite kost.

In de diavoorstelling hieronder krijg je een aantal fragmenten te zien (uit willekeurige boeken).

Bestel vandaag nog jouw exemplaar en start met oefenen van de toetsen voor Leerling in Beeld.