Ga naar de inhoud

Cito-toets groep 7 oefenen

Leerlingen in groep 7 maken twee keer de Cito Leerling in Beeld-toets. Deze LiB-toets is belangrijk, omdat deze de basis vormt voor  het schooladvies in  groep 8. Ben jij ouder van een kind in groep 7 en wil je weten wat de LiB-toets precies inhoudt, wat het belang is van de Cito-score en hoe je je kind goed voor kunt bereiden? Lees dan dit artikel.

Leerling in Beeld voor groep 7

In groep 6 maakten de kinderen twee keer de Cito Leerling in Beeld voor groep 6. In groep 7 wordt deze lijn doorgezet. Dezelfde vakken, hoofddomeinen, staan hierbij centraal. Het gaat dan om:

 • Rekenen
 • Taalverzorging
 • Lezen

De LiB-toets wordt twee keer per jaar afgenomen. De M7-toets is in januari en de E7-toets in mei of juni (dit hangt onder meer af van hoe vakanties vallen).

De toets neemt een paar ochtenden in beslag. Leerlingen maken opgaven die gaan over de lesstof die ze tot dat moment tot zich hebben genomen.

Leerling in Beeld - Cito toets groep 7 oefenen

Scores

De score van de Cito-toets Leerling in Beeld is belangrijk. Op basis van de uitkomsten worden de plannen vorm gegeven voor de rest van het schooljaar (op basis van de toets M7) of voor het komende schooljaar (op basis van de toets E7).

Bij de scores kunnen drie zaken een rol spelen:

 • Een kind scoort boven het gemiddelde
 • Een kind scoort onder het gemiddelde
 • Een kind scoort op het gemiddelde

Een kind scoort boven het gemiddelde

Wanneer kinderen hoger scoren dan  gemiddeld, kan de leerkracht ervoor kiezen een enkel kind of een groepje, extra uit te dagen met verrijking. Dit is meerwerk, moeilijkere opdrachten binnen dezelfde lessen. Leerkrachten stemmen dit meerwerk altijd af met de intern begeleider en ook jij als ouder wordt hierover geïnformeerd.

Een kind scoort onder het gemiddelde

Helaas kan het gebeuren dat kinderen onder het gemiddelde scoren. In dat geval wordt er gekeken naar extra ondersteuning en begeleiding. Het kan zijn dat de uitstroom naar beneden minimaal is en de leerkracht in de klas extra inzet op een leerling. Het kan ook zijn dat de uitstroom problematisch is en er meer hulp nodig is, zoals remedial teaching en huiswerk.  Je wordt hier als ouder in meegenomen.

Een kind scoort op het gemiddelde

Voor kinderen die op  het gemiddelde zitten is er geen extra uitdaging en geen extra ondersteuning. Het reguliere lesprogramma is op hen gebaseerd en zij zullen lekker meekomen met de lessen die worden aangeboden.

Inhoud van de toets

De Leerling in Beeld van groep 7 gaat over de domeinen taalverzorging, rekenen en lezen. We geven je graag enkele voorbeelden van waar het dan precies over gaat.

Taalverzorging

 • Werkwoordspelling
 • Spelling van niet-werkwoorden (categoriewoorden)
 • Interpunctie (hoofdletters en leestekens) en grammatica (woordsoorten en zinsontleding)

Rekenen

 • Optellen en aftrekken tot en met 1.000.000
 • Vermenigvuldigen en delen met grote getallen
 • Rekenen met verhoudingstabellen
 • Rekenen met breuken en procenten
 • Rekenen met tijd en geld
 • Rekenen met kommagetallen
 • Maten en gewichten (metrieke stelsels)

Lezen

 • Begrijpend lezen
 • Studerend lezen
 • Woordenschat

Cito-toets groep 7 oefenen

Wil jij, net als veel andere ouders, de Cito-toets groep 7 met je kind oefenen? Goed oefenmateriaal kan je helpen om je kind het hele jaar extra te ondersteunen. De voordelen van oefenen:

 • Je houdt grip op de ontwikkeling en prestaties van je kind.
 • Oefenen is de beste manier om uitval te voorkomen.
 • Met oefenen kun je achterstanden wegwerken.
 • Je kunt je kind doelgericht helpen op specifieke vakgebieden en domeinen.
 • Bij kinderen die oefenen neemt toetsstress af en groeit het zelfvertrouwen.

Oefenboek voor groep 7

Speciaal voor kinderen in groep 7 heeft www.libtoetsoefenen.nl een oefenboek gemaakt. Dit oefenboek is geschreven door leerkrachten en andere professionals. Het oefenboek voor groep 7 bedraagt meer dan 700 unieke opgaven. Deze opgaven gaan dieper op alle lesstof die nodig is om de toetsen van groep 7 te maken. De opzet van het oefenboek is dusdanig dat het wisselt van niveau en kinderen allemaal succeservaringen op doen. Vanuit die successen groeien ze vanzelf in meer opgaven.

Haal het beste oefenboek voor de Cito Leerling in Beeld van groep 7 in huis voor de prijs van één en hooguit twee uur bijles.

Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 7

Klik op de link hieronder om “Uitgebreid oefenen voor Leerling in Beeld groep 7” aan te schaffen.

Succes en heel veel plezier met oefenen! Zit jouw kind al in groep 8? Lees dan ons artikel over de Cito-toets van groep 8 oefenen.